Podział majątku po rozwodzie

Kwestia podziału majątku jest kwestią, która prawie zawsze pojawia się bezpośrednio po orzeczeniu przez Sąd rozwodu. Małżonków nie łączą już żadne więzi, a niejednokrotnie jedynym wspólnym mianownikiem są dzieci i właśnie majątek.

Wspólność majątkowa po rozwodzie

Co do zasady, po zawarciu związku małżeńskiego, między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej, który oznacza, że przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich będą stanowić wspólną własność małżonków.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a dokładnie art. 31 § 2 k.r.o. do majątku wspólnego małżonków wchodzą m.in. wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z nich, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W tym kontekście należy pamiętać, że jednym z wielu skutków rozwodu jest ustanie małżeńskiej wspólności ustawowej, która przestaje istnieć w momencie wydania wyroku rozwodowego. To właśnie od tego momentu małżonkowie mogą dochodzić podziału majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie małżeństwa.

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak już wspomniano, po rozwodzie pojawia się potrzeba dokonania podziału wspólnie zgromadzonego majątku niestety, nie zawsze małżonkowie potrafią osiągnąć w tej sprawie porozumienie i dokonać podziału w drodze umowy, bez konieczności ponownego spotkania się w sądzie. W przypadku, gdy między małżonkami nie ma zgody, sposobem na dokonanie sprawiedliwego podziału jest jedynie przeprowadzenie postępowania przed Sądem, przy udziale biegłego, który ustali jaka jest wartość zgromadzonego majątku, a następnie orzeczenie przez Sąd jakie powinny być zasady podziału. Warto wspomnieć, że dokonanie podziału majątku jest możliwe już w wyroku rozwodowym, ale jedynie pod warunkiem, że orzekanie w tym przedmiocie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w toczącym się postępowaniu.

Postępowanie o podział majątku wszczyna wniosek, który należy wnieść po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku, który będzie podlegał podziałowi. Postępowanie o podział majątku toczyć się będzie w wydziale cywilnym. Należy pamiętać, że roszczenie o podział majątku wspólnego małżonków nie ulega przedawnieniu, co oznacza, że wystąpienie z takim roszczeniem do sądu będzie możliwe bez względu na upływ czasu.

Wniosek o podział majątku musi posiadać szereg elementów jakie są wymagane dla każdego pisma procesowego a oprócz tego szczegółowo wskazywać składniki majątku wspólnego, które mają zostać podzielone np. w formie spisu rzeczy ruchomych. Jeśli małżonkowie posiadają wspólną nieruchomość, wówczas niezbędne będzie także wskazanie jej dokładnego położenia, powierzchni, przeznaczenia, a także przedstawienie dowodów potwierdzających jej stan prawny. Należy pamiętać, że wniosek musi zawierać propozycję sposobu dokonania podziału majątku, a wnioskodawca powinien określić, jakie jego elementy chciałby ewentualnie zatrzymać, a także jakie są jego żądania co do zwrotu wydatków i poczynionych przez niego nakładów.

Wniosek o podział majątku podlega opłacie stałej w wysokości 1000 zł.

Podział majątku w drodze umowy

Jak sygnalizowano już wyżej, podział majątku jest możliwy także w drodze umowy zawartej przez byłych małżonków. Taki sposób jest oczywiście znacznie łatwiejszy niż postępowanie toczące się przed Sądem, ale jest możliwy tylko wtedy, gdy strony potrafią dojść do porozumienia. Co ważne, umowa o podział majątku jest możliwa w każdym czasie po orzeczeniu rozwodu i co do zasady można zawrzeć ją w dowolnej formie. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, w której w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, ponieważ wtedy umowa musi mieć formę aktu notarialnego.

Podsumowanie

Podział majątku niejednokrotnie wiąże się z emocjami większymi niż sam rozwód. Nie zawsze sytuacja jest na tyle komfortowa, że małżonkowie potrafią uzyskać w tej sprawie porozumienie. Jeśli nie ma możliwości pokojowego załatwienia sprawy, przed wystąpieniem do Sądu o dokonanie podziału majątku, warto zasięgnąć porady doświadczonego adwokata, który zadba o zabezpieczenie interesów i udzieli niezbędnych wskazówek.

Artykuł "Podział majątku po rozwodzie" przygotowany został przez kancelarię Rozwód Adwokat Rzeszów. Wszelkie informacje zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule należy skonsultować z wykwalifikowanym prawnikiem.

Kancelaria Rozwód Adwokat Rzeszów
ul. Hanasiewicza 10
35-103 Rzeszów+48 17 200 03 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.