Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Gniezno

Ruszyła rekrutacja do Żłobka Miejskiego nr 2 w Gnieźnie

 (link otworzy duże zdjęcie)

W tym roku Miasto Gniezno otrzymało dwa dofinansowania na stworzenie miejsc w nowym Żłobku Miejskim. Wartość projektów, których beneficjentem jest Pierwsza Stolica to kwota 4.996.081 złotych, z czego aż 4,5 mln złotych to środki zewnętrzne. W ramach inwestycji, która aktualnie realizowana jest w budynku przy ulicy Pocztowej 11, powstaje 75 nowych miejsc dla dzieci do trzeciego roku życia. Ruszyła już także rekrutacja na te miejsca.

Nowopowstały żłobek, składać się będzie z trzech oddziałów zlokalizowanych w budynku w pełni dostosowanym do potrzeb najmłodszych, na zewnątrz którego powstał już także nowy plac zabaw. Dzieci będą mogły zacząć korzystać ze żłobka już od listopada. Informujemy jednocześnie, że z uwagi na specyfikę realizowanego projektu, w czasie jego trwania pobierana opłata za pobyt dziecka w żłobku będzie opłatą stałą – niezależną od ilości dni, w jakich dziecko uczęszcza do żłobka.

Aby zgłosić dziecko do żłobka należy wypełnić dokumenty załączone poniżej, albo pobrać je osobiście z Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Po wypełnieniu trzeba je złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Rekrutacja dzieci do gminnego Żłobka Miejskiego nr 2 w Gnieźnie „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie!” w terminie od 14.09.2020 do 14.10.2020 roku, w godzinach od 7.30 do 15.30 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i zagrożenie zakażenia koronawirusem nie przewiduje się spotkań informacyjnych dla rodziców. Pomoc przy wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych i wszelkie niezbędne informacje w związku z realizowanym projektem będą udzielane telefonicznie lub w Biurze projektu (Urząd Miejski w Gnieźnie) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 61 426 04 20 lub 61 426 04 61.

---

O projektach:

Projekt „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie!” realizowany jest przez Miasto Gniezno w okresie od 01.04.2020 roku do 30.09.2022 r.

Projekt wdrożony jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Łączna wartość projektu: 3.575.489,06 zł, dofinansowanie projektu: 3.039.165,70 zł. Dodatkowe środki o wartości 1.420.591,94 złotych pochodzą z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a pozyskane zostały w ramach projekt „Maluch+2020”.

Głównym celem projektu jest utworzenie 75 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasto Gniezno oraz finansowanie przez 23 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać zatrudnienie.

Grupę docelową projektu stanowią osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3 (75K), w tym: osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 75 osób (75K). 

dofi.jpg

Zdjęcia:

Załączniki:

Ogłoszenie o rekrutacji [772.35 KB]

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa [734.08 KB]

Formularz z danymi uczestnika [466.19 KB]

Deklaracja udziału w projekcie [596.72 KB]

Oświadczenie uczestnika projektu [336.36 KB]

Oświadczenie opiekuna o trudnej sytuacji na rynku pracy [539.37 KB]

Wniosek o przyjęcie dziecka [635.27 KB]